Năm 2020 SCN, Tào Tháo thua to tại Xích Bích, Liên quân Tôn - Lưu thừa thắng đem quân đánh vào Hứa Đô khiến Hán triều trong tay Tào Nguỵ đứng trước bờ vực diệt vong. Tào Tháo bèn treo thưởng hậu hĩnh và phong quan Đệ Nhất Quân Sư cho người nào có thể hiến kế giúp Tào Tháo vượt qua con nguy khốn này.
Đã có 0 mưu kế đánh bại được liên quân Tôn - Lưu
mốc 5k
mốc 10k
mốc 20k
mốc 50k
hiến kế
slide-1
slide-2
slide-3